Home>Faculty>Jiansheng Jie

Jiansheng Jie Professor

Jie, Jiansheng


Academic history:

1999           B.S. in Physics, University of Science and Technology, China

2004           Ph.D. in Physics, University of Science and Technology, China

2005-2008 Postdoc., City University of Hong Kong

2006-2011 Professor, Hefei University of Technology

Present       Professor, Soochow University


Research Interests

Nanomaterials, transport properties of nanostructures, nanoelectronic and nanooptoelectronic devices, nanosensors, graphene and relevant devices

Selected Publications

[1]  Wei Deng, Xiujuan Zhang*, Liming Huang, Xiuzhen Xu, Liang Wang, Jincheng Wang, Qixun Shang, Shuit-Tong Lee, Jiansheng Jie*, “Aligned Single-Crystalline Perovskite Microwire Arrays for High-Performance Flexible Image Sensors with Long-Term Stability”, Adv. Mater. 2016, 28, 2201.

[2]  Xiujuan Zhang, Jiansheng Jie*, Wei Deng, Qixun Shang, Jincheng Wang, Hui Wang, Xianfeng Chen, Liming Huang, and Xiaohong Zhang*, “Alignment and Patterning of Ordered Small-molecule Organic Semiconductor Micro/nanocrystals for Device Applications”, Adv. Mater. 2016 (DOI: 10.1002/adma.201504206). 

[3]  Wei Deng, Xiujuan Zhang*, Liang Wang, Jincheng Wang, Qixun Shang, Xiaohong Zhang*, Liming Huang, and Jiansheng Jie*, “Wafer-Scale Precise Patterning of Organic Single-Crystal Nanowire Arrays via Photolithography-Assisted Spin-Coating Method”, Adv. Mater. 2015, 27, 7305.

[4]  Zhibin Shao, Jiansheng Jie*, Zheng Sun, Feifei Xia, Yuming Wang, Xiaohong Zhang*, Ke Ding, and Shuit-Tong Lee*, “MoO3 Nanodots Decorated CdS Nanoribbons for High-Performance, Homojunction Photovoltaic Devices on Flexible Substrates”, Nano Lett. 2015, 15, 3590.

[5]  Qing, Zhang, Jiansheng Jie*, Sen-Lin Diao, Zhi-Bin Shao, Qiao Zhang, Liu Wang, Wei Deng, Wei-Da Hu, Hui Xia, Xiao-Dong Yuan, Shuit-Tong Lee*, “Solution-Processed Graphene Quantum Dots Deep-UV Photodetectors”, ACS Nano 2015, 9, 1561.

[6]  Liu Wang, Jiansheng Jie*, Zhibin Shao, Qing Zhang, Xiaohong Zhang,* Yuming Wang, Zheng Sun, and Shuit-Tong Lee*, “MoS2/Si Heterojunction with Vertically Standing Layered Structure for Ultra-fast, High-Detectivity, Self-Driven Visible-Near Infrared Photodetector”, Adv. Funct. Mater. 2015, 25, 2910.

[7]  Fangze Li, Linbao Luo*, Qing-Dan Yang, Di Wu, Chao Xie, Biao Nie, Jiansheng Jie*, Chun-Yan Wu, Li Wang, Shu-Hong Yu*, “Ultrahigh Mobility of p-Type CdS Nanowires: Surface Charge Transfer Doping and Photovoltaic Devices”, Adv. Energy Mater. 2013, 3, 579.

[8]  Jiansheng Jie, W. J. Zhang, I. Bello, C. S. Lee, S. T. Lee, “One-dimensional II-VI nanostructures: Synthesis, properties and optoelectronic applications”, Nano Today, 2010, 5, 313.

[9]  Jiansheng Jie, Wenjun Zhang, Yang Jiang, Xiangmin Meng, Yanqing Li, S. T. Lee, “Photoconductive characteristics of single-crystal CdS nanoribbons”, Nano Lett. 2006, 6, 1887.

[10]  Jiansheng Jie, Wenjun Zhang, Kuiqing Peng, Guodong Yuan, Chun-Sing Lee,and Shuit-Tong Lee, “The surface-dominated transport properties of silicon nanowires”, Adv. Funct. Mater. 2008, 18, 3251.